• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Vergadering dorpsraad 12 januari

ico-dorpsraadOpenbare vergadering van 12 januari 2012. Voorzitter Gerard Broers opent deze eerste openbare vergadering in het nieuw begonnen jaar met de opmerking dat het wel eens een druk jaar zou kunnen worden. Hij verwelkomt de aanwezige bewoners, dorpsraadsleden, gebiedsbeheerder T. van Hooff, wijkagent W. Plank, wijkcoördinator Roos Akkermans, notuliste Mandy Isakh en Marianne Schoone, journaliste.
Afwezig zijn: wethouder J. van Loon, mevrouw M. Poels van Opbouwwerk Vivaan, mevrouw M. Rijkers van Mooiland Maasland en B. van Deurzen dorpsraadslid.
Mededelingen
 De Nieuwjaarsbijeenkomst was heel geslaagd! Wie je ook spreekt!
 De overeenkomst voor het nieuwe gezondheidscentrum in de voormalige St. Josefschool is
woensdag 11 januari 2012 ondertekend door zes medici en wethouders De Bruijn en Hoeksema.
Als alles volgens de plannen verloopt wordt het gezondheidscentrum in 2013 geopend.
 Zoals ook al in het Trefpunt van 6 januari 2012 is vermeld zijn er op initiatief van de Dorpsraad 2
bakken met strooizout en enkele sneeuwschuivers afgeleverd bij verzorgingshuis ‘De Wilberthof’
en de ‘Beatrixhof’. Bewoners kunnen nu zelf zo nodig de gladheidsbestijding ter hand nemen.
Spreekrecht
 Verkeersregeling N329. Er komen bij de Dorpsraad hierover ongelooflijk veel reacties binnen.
Alle reacties worden door de Dorpsraad doorgegeven aan de betreffende Projectleider. Er wordt
zorgvuldig naar gekeken en aan gewerkt. Zeer binnenkort verwachten we oplossingen.
 Motorcrossterrein. De plannen voor ontsluiting van het motorcrossterrein zijn ingediend.
Gemeente Oss en de Provincie zijn hier mee bezig. Bert van Deurzen heeft, namens de Dorpsraad,
zitting in de klankbordgroep. Zodra er meer bekend is laten we dat weten.
 Er worden door de Gemeente werkzaamheden in de Spaanderstraat uitgevoerd die overlast
veroorzaken en waarover de omwonenden niet geïnformeerd zijn. Gevraagd wordt dit in het
vervolg tijdig te melden.
 Voor de ‘Pilaster’ bij het ‘oude’ scoutinggebouw zijn plannen gemaakt door de heren Van de
Wielen en Bert Akkermans om in samenwerking met firma Van de Camp dit monument te
verplaatsen. Voorlopig wordt deze pilaster gestationeerd bij bouwbedrijf Boeijen en zal dit door
dit bedrijf worden gerestaureerd.Ingekomen
 Veel post en mail over de N329.
 Vragen over bestrating van Havikskruid en Speenkruid.
 Vragen over onderhoud van banken en planten van bomen.
Lopende Zaken
 De Broekstraatversmalling blijft zoals het is. De Gemeente zet voorlopig geen borden neer. Dit
omdat in de praktijk bij andere situaties blijkt dat dit niet tot meer veiligheid zal leiden. De reeds
aanwezige palen zullen wel duidelijker worden gemarkeerd. In het kader van de N329 zullen in
het algemeen maatregelen voor de algehele verkeersstromen worden genomen, ook het snel slijten
van de bermverhardingen in de Broekstraat is aangekaart, en na het treffen van deze maatregelen
zal het verkeer door de Broekstraat verder in de gaten worden gehouden en zullen mogelijk op
termijn nog aanpassingen worden getroffen als dat nodig blijkt.
 Het fietspad Willandstraat zorgt voor een nieuwe situatie. Er is gekozen voor de meest veilige
toepasbare oplossing. Fietsers hebben voorrang, maar voor de auto’s is ten opzichte van elkaar
niets veranderd. Daarvoor is sprake van gelijkwaardige kruisingen en dus voorrang voor rechts.
 Fietspad Vossehol. Door Gemeente en Dorpsraad zal contact worden gelegd met alle betrokkenen.
 Politie. De heer Plank is bezig met het nabezoeken van de woninginbraken van oktober,
november, december. De afgelopen maand hebben er 2 inbraken plaatsgevonden.
 Bij de nieuwjaarsviering hebben er 14 prullenbakken, 10 verkeersborden en een brievenbus het
loodje gelegd. De vuurwerk ellende kost de gemeenschap minimaal 5000 euro.
 Reconstructie Spaanderstraat. De Dorpsraad stemt in met de reconstructie. Er worden wel aan de
Gemeente een paar aandachtspunten doorgegeven zoals:
- niet toenemen van de geluidsbelasting
- goede optimale klinkerconstructie
- geen bermpalen, na evaluatie wellicht later
- goede afwatering
- openbare verlichting o.a. in verband met schoolgaande kinderen.
Subsidie
 het Oranje Comité krijgt 450 euro
 Stichting Berghem tegen Kanker 250 euro
Rondvraag
 De vraag wordt gesteld of er straks als er weer de verlichte optocht wordt gehouden rekening
wordt gehouden met de verkeerssituatie. Dit in verband met de noodzakelijke wegomleggingen
ten behoeve van N329. Deze vraag is bij de wijkagent als gesprekspartner voor Stichting Carnaval
en de verkeersdeskundigen neergelegd. Aandachtspunt is een ambulance en verdere publieke
diensten op die avond aan de Bergse kant van de N329 klaar te hebben staan. 
 Over 2 maanden, op donderdag 15 maart, wordt er door de Dorpsraad een thema avond gehouden
over Digitale veiligheid en Sociaal Media. Er worden deskundigen uitgenodigd voor een
presentatie.
 Het oplaatpunt Chipknip. Omdat in verband met de veiligheid het oplaatpunt aangepast moest
worden is gekeken naar het gebruik van het oplaatapparaat. Echter de aanpassingskosten waren
niet in verhouding tot het gebruik. Daarom heeft de bank tot opheffing besloten. Dit is overigens
in meerdere kleine kernen gebeurd. Verder zal de chipknip binnen aantal jaren geheel verdwijnen
is de verwachting Aandacht wordt gevraagd voor de toekomstbestendigheid van de verzorging in de Wilberthof. De
Dorpsraad meldt op 6 februari 2012 overleg te hebben met diverse partijen over de toekomst van
geclusterd wonen in Berghem etc.
 De vraag over algehele Kerstverlichting voor Berghem centrum wordt door de Dorpsraad in
februari met de plaatselijke ondernemers besproken.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
De Dorpsraad nodigt u van harte uit de volgende openbare vergadering bij te wonen in de hulpsecretarie
op 16 februari 2012. De agenda wordt tijdig in het Trefpunt gepubliceerd.
Mankementen en overlast in de woonomgeving
Mocht u in uw omgeving merken dat er dingen niet in orde zijn, zoals een lantaarn die niet werkt,
omgereden palen, beschadigd wegdek etc. dan kunt u het best rechtstreeks contact opnemen met de
Gemeente Oss, telefoon 0412- 629030.
Overlast door verkeerd parkeren, (hang)-jongeren, etc. kunt u melden bij telefoon 0900-8844