• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Dorpsraad Berghem geeft update proces nieuw zwembad

In afgelopen jaar hebben er twee openbare vergaderingen van dorpsraad Berghem plaats gevonden waarin het toekomstig zwembad aan de Osseweg centraal stond. In de laatste vergadering heeft projectleider René van Dijk van de gemeente Oss opgehaald wat er leeft bij omwonenden en belanghebbenden uit ons dorp en daarbij aangegeven eind 2022 terug te komen om opnieuw in gesprek te gaan, met daarbij een aantal uitgezochte punten rondom de zorgen over de verkeersafwikkeling bij de Osseweg. Hoewel René achter de schermen hard bezig om hier stappen in te zetten, is eind 2022 hem niet gelukt om opnieuw in gesprek te gaan. Wel heeft dorpsraad Berghem bijgaande update ontvangen om te delen.

In april/mei wil de dorpsraad een werksessie plannen met omwonenden en andere belanghebbenden over onderstaande onderwerpen.

1. Op 12 januari 2023 heeft de Raadsadviescommissie Sociaal Bestuurlijk het Raadsvoorstel Kaders nieuw zwembad behandeld (klik voor de agenda en stukken op de volgende link: https://oss.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/ea2f831d-ec42-4487-b81c-cf6e89ed111e). In dit voorstel neemt de raad een definitief besluit over de zogenoemde configuratie van het nieuwe zwembad (vakterm voor het programma op hoofdlijnen) en het financieel kader waarbinnen de realisatie moet plaatsvinden. We kunnen hier spreken van een breed gedragen configuratie. De raadsvergadering vindt plaats op donderdag 26 januari 2023.

2. Belangrijk onderdeel van het voorstel is om vanaf 2026, het jaar waarin we verwachten dat het nieuwe zwembad in gebruik genomen wordt, de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het nieuwe zwembad te verhogen met Euro 400.000 per jaar. In 2022 werd uit de financiële ramingen duidelijk dat de gewenste configuratie, mede door de enorm gestegen bouwkosten, een verhoging van de gemeentelijke bijdrage vergt. Als de raad de voorstellen van het college vaststelt, kunnen we in 2023 echt aan de slag. De eerste stap is de configuratie (het programma op hoofdlijnen) te vertalen naar een ruimtelijk en technisch programma van eisen. In heldere taal: in 2023 gaan we dus werken aan het ontwerp van de binnen- en buitenkant het nieuwe zwembad. Bij de binnenkant zullen we vooral de gebruikers van het zwembad betrekken. Bij de buitenkant zullen we een bredere interesse gaan benutten, met name ook die van de Dorpsraad Berghem.

3. Naast het ontwerp van het zwembad zelf, starten we in 2023 ook de ruimtelijke procedure voor de gebiedsontwikkeling Osseweg op. Daarbij gaat het om het gehele gebied aan de Osseweg waar het zwembad moet komen. Dat gebied biedt meer ruimte dan voor alleen het nieuwe zwembad. De eerste vraag is waar het zwembad (ter grootte van 10.000 m2 gebouw en 5.000 m2 buitenruimte) in het gebied het best kan komen. Tweede vraag: hoe een goede en veilige ontsluiting van het gebied te realiseren? Intern zijn we bezig met de mobiliteitseffecten van het zwembad door te rekenen en te leggen naast de huidige ontsluiting. De komst van andere voorzieningen in het gebied speelt ook mee in de keuzes voor een veilige ontsluiting. In dit verband zijn wij in gesprek met het bestuur van Berghem Sport over een goede verbinding met het nieuwe zwembad.

4. Voor het ontwerp van het nieuwe zwembad moet de gemeente eerste een architect selecteren. Dat kost enige tijd. Wij willen de komende maanden met de Dorpsraad vooral in gesprek over de ruimtelijke inpassing van het gebouw in het gebied en over een goede en veilige ontsluiting, wat mij betreft de onderwerpen voor een volgende (werk)sessie met de Dorpsraad. Daarbij zijn ook andere collega’s van de gemeente nodig zijn zoals een stedenbouwkundige, verkeerskundige en gebiedsbeheerder.